Αρχική Σελίδα

To Έργο upDESIGN απευθύνεται στους παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που ασχολούνται με μειονεκτούντες, χαμηλού μορφωτικού επίπεδου νέους ενήλικες που δεν διαθέτουν τα προσόντα και τις δεξιότητες για να (επαν) – εισαχθούν στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα θα εξοπλίσει τους φορείς ΕΕΚ και το προσωπικό τους με καινοτόμες μεθόδους και εργαλεία για τη μεταφορά βασικών δεξιοτήτων απασχολησιμότητας, επιχειρηματικού πνεύματος και κατάρτισης ενσωματωμένα στη θεματική του Σχεδιασμού και βασίζεται στην ιδέα της «επαναχρησιμοποίησης (upcycling)» υλικών, όπου τα απόβλητα ή άχρηστα υλικά μετατρέπονται σε νέα ή προϊόντα καλύτερης ποιότητας. Σε ένα εγκάρσιο επίπεδο, τα προϊόντα του upDESIGN θα εισάγουν επίσης στοιχεία προστασίας του περιβάλλοντος και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας έτσι ώστε να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και την αλλαγή στη συμπεριφορά των ωφελουμένων τους (π.χ. εκτίμηση αξίας των υλικών, διαχείριση αποβλήτων κ.ά.).